Лікувальна справа

 

Організація освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа» відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187.

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 12.06.2019, протокол № 136 (наказ МОН України від 12.06.2019 №  821) освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» за спеціальністю 223 Медсестринство у Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж» визнана акредитованою за рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст». Термін дії сертифіката серії КК № 05008833 до 1 липня 2024 року.

З 2020 року для навчання за ОПП «Лікувальна справа» буде здійснюватися прийом вступників за Законом України «Про фахову передвищу освіту» на освітньо-кваліфікаційний рівень «фаховий молодший бакалавр».

Зміст підготовки фахівців відповідає принципам студентоцентризму та безперервному розвитку особистості здобувачів освіти, сучасним потребам ринку праці в Україні.

Висококваліфіковані викладачі вдділення «Лікувальна справа» здійснюють підготовку фельдшерів для надання долікарської, лікувально-профілактичної, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках, які в подальшому будуть спроможні працювати на фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, станціях екстреної медичної допомоги, в закладах охорони здоров’я на посадах фельдшера або сестри медичної.

Здобувачі освіти відділення «Лікувальна справа» беруть активну участь у студентському самоврядуванні, суспільному житті коледжу, художній самодіяльності й спортивних змаганнях.

Загальний ліцензований обсяг за спеціальністю 223 Медсестринство на одному курсі (році) навчання —  210 осіб

Термін навчання — 2 роки 10 місяців

За освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа» фактично навчається  108 здобувачів освіти

ЛІЦЕНЗІЯ  на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ   про структурний підрозділ  «Відділення «Лікувальна справа»

 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 «Медсестринство» спеціалізацією «Лікувальна справа» галузі знань 22 «Охорона здоров`я», кваліфікація: фельдшер
ВИСНОВКИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство

Г Р А Ф І К

освітнього процесу для груп Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»,

що навчаються за спеціальністю  223 «Медсестринство», ОПП «Лікувальна справа»

у 2022-2023 н.р.