Професійно-технічне навчання

Провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у КЗ «Бахмутський медичний коледж» здійснюється відповідно до ліцензії (Наказ МОН України від 13.11.2018 № 1935-л, протокол № 115 від 13.11.2018, наказ МОН України від 08.08.2019 №950-л, протокол №146 від 08.08.2019).

Копія з рішення Акредитаційної комісії (додаток 1 від 06.06.2019 Протокол №136)
ВІДОМОСТІ щодо здійснення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Коледж готує кваліфікованих робітників відповідно до Державних стандартів та освітньо-кваліфікаційних характеристик щодо компетентностей сучасних фахівців.

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчально-виробничого процесу у КЗ «Бахмутський медичний коледж» зі здобувачами освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

До КЗ «Бахмутський медичний коледж» приймаються на професійне (професійно-технічне) навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» незайняті громадяни України за направленням Бахмутського міського центру зайнятості а також особи, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватні особи, які уклали договір на навчання за власний рахунок, що мають повну чи базову загальну середню освіту за результатами вхідного контролю (тестування). Прийом до КЗ «Бахмутський медичний коледж» здійснюється для підготовки за першим (початковим) рівнем професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією (кваліфікацією).

Прийом громадян на професійну (професійно-технічну) підготовку за направленням служби зайнятості здійснюється за денною формою навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Правила прийому на навчання до КЗ «Бахмутський медичний коледж»  для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

Для реєстрації здобувачі освіти повинні надати:

 • Особисту заяву
 • Копії документів:
  • паспорта громадянина України
  • реєстраційного номеру облікової картки платника податків
  • документа (документів) про освіту
 • Медичну довідку
 • Фотокартки (3х4) — 6 шт.

Прийом на навчання проводиться протягом року, заняття розпочинаються по мірі комплектування груп.

Зарахування здійснюється за результатами вхідного контролю. Форма проведення вхідного контролю — стандартний тест, який складається з 20 питань відкритого і закритого характеру. Завдання закритого характеру передбачають вибір однієї правильної відповіді з 4 запропонованих і оцінюється 0,5 бала. Завдання відкритого характеру передбачають коротку відповідь на питання і оцінюються 1 балом. Тестові завдання оцінюються за 12 бальною шкалою оцінювання. На виконання тестової роботи відводиться 1 академічна година (45 хв.)

Тестові завдання вхідного контролю

Незалежно від результатів вхідного контролю (тестування) зараховуються:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

— діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

ПОЛОЖЕННЯ про вхідний контроль знань, умінь і навичок для здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

У разі вступу здобувачів освіти за направленням центру зайнятості КЗ «Бахмутський медичний коледж» протягом 5 днів з початку занять направляє до центру зайнятості підтвердження (відривний корінець направлення) про прийом безробітного на навчання, копію наказу про зарахування здобувачів освіти.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 5 днів від дня їх початку, відраховуються від складу здобувачів освіти. У разі дострокового відрахування безробітних, направлених до закладу освіти на професійне навчання, коледж протягом 5 робочих днів з дня відрахування подає центру зайнятості, який видав направлення, копії наказів про їх відрахування та видає довідку про навчання. У разі пропусків занять здобувачем освіти більше 3 годин протягом дня без поважних причин коледж повідомляє центру зайнятості; при інших порушеннях навчальної дисципліни і систематичній неуспішності з ряду предметів заклад освіти письмово повідомляє про це відповідний Центр зайнятості і вирішує питання щодо відрахування здобувача освіти.

Термін навчання для здобуття професійної (професійно — технічної) освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» визначається відповідно до робочих навчальних планів.

Здобувачам освіти, які успішно закінчили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» видається Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та надається право до вступу до КЗ «Бахмутський медичний коледж» за скороченим терміном навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Професії, за якими здійснюється професійно-технічне навчання: