Практичне навчання

ПРАКТИЧНА РОБОТА – запорука становлення фахівця

Реформування сучасної професійної освіти та системи охорони здоров’я України, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, становлення ринкових відносин, розвиток наукових та професійних зв’язків з іншими державами потребують удосконалення існуючої системи підготовки медичних працівників на рівні світових стандартів.

 Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця-медика нині вимагає від навчального закладу принципово нового підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та інтенсивного впровадження інноваційних технологій.

Практичне навчання студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра і набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Організація практичного навчання в Бахмутському медичному фаховому коледжі проводиться відповідно до чинних нормативних документів та наказів:

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VІІ.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015р. № 266.
 • Наказ МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затверджений постановою КМУ від 29.04.2015р. № 266.
 • Наказ МОН України «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» від 01.06.2016р. № 600.
 • Наказ МОН України «Про затвердження Положенння про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993р. № 93.
 • Наказ МОН України «Про внесення змін до Наказу МОН «Про затвердження Положенння про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993р. № 93» від 20.12.1994р. №351.
 • Наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про організацію
  та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації» від 07.12.2005р. № 690.
 • Наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017р. №1669.
 • Методичні рекомендації Головного управління вищої освіти, Інституту змісту і методів Міносвіти України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
 • Положення про порядок проведення практики студентів в Комунальному закладі «Бахмутський медичний коледж»

Зусилля адміністрації коледжу спрямовані на те, щоб забезпечити навчальний процес сучасними технічними засобами навчання: комп’ютерами, мультимедійним обладнанням, відеотекою навчальних фільмів, підручниками. Для студентів коледжу створені всі умови для професійної самореалізації особистості.

Адміністрація коледжу приділяє значну увагу питанням щодо організації всіх видів практики (навчальної, виробничої, переддипломної), викладачі коледжу ефективно застосовують інноваційні технології, активні методи навчання, тренінги практичних навичок.

Заняття проводяться в оснащених відповідним чином аудиторіях, обладнаних кабінетах та на клінічних базах коледжу. Кабінети доклінічної підготовки з терапії, загального догляду за хворими, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології мають достатній  набір  інструментів, фантомів,  муляжів, предметів догляду для  відпрацювання і тренінгу практичних навичок і вмінь.

Комісія терапевтичних дисциплін та основ медсестринства:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія хірургічно-акушерських та педіатричних дисциплін:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія вузьких спеціальних дисциплін:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення якості практичних занять викладачами коледжу  розроблені та підготовлені:

 • комплекси методичного забезпечення, які складаються з робочих навчальних програм, методичних розробок теоретичних та практичних занять, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, алгоритмів професійної діяльності, інструкцій для студентів;
 • критерії оцінювання студентів з дисциплін професійної та практичної  підготовки;
 • уніфікована документація навчальної, виробничої та переддипломних практик (щоденники);
 • презентації до лекції та навчальні фільми з дисциплін професійної підготовки.

Для самостійного відпрацювання практичних навичок студентами в позааудиторний час, в коледжі створені тренажерні кабінети, які мають оснащення  для відпрацювання навичок з терапії, загального догляду за хворими, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології.

Підсумком якісної підготовки спеціалістів є проведення конкурсів “Кращий за професією” зі спеціальностей “Сестринська справа” і “Лікувальна справа” на випускних курсах перед виходом студентів на переддипломну практику. Викладачі коледжу ретельно підбирають цікаву й змістовну форму проведення конкурсу “Кращий за професією”. Студенти коледжу беруть участь у регіональних та Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.

Важливе значення для підготовки майбутніх фахівців має клінічна база практичного навчання, яка дає змогу студентам коледжу завершити вивчення кожної клінічної теми біля ліжка хворого, а не обмежуватись лише фантомним курсом.

Високою оцінкою роботи нашого закладу є хороші відгуки керівників лікувально-профілактичних закладів області про наших студентів-практикантів, випускників, які є безпосередніми замовниками медичних кадрів.