Призначення стипендій

Правила призначення стипендій

Правила призначення стипендій в КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»

Правила призначення стипендій розроблені на основі Постанови КМУ від 28.12.2016 року №1050 зі змінами та доповненнями.

За поданням стипендіальної комісії директор затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та Правил призначення стипендій в КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж» (далі — Правила).

1. Стипендії виплачуються один раз на місяць – з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у Правилах.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з Правилами, за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які відповідно до наказу директора поновлені на навчання за регіональним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені Правилами.

2. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з Правилами.

3. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і творчій діяльності коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення здобувачам освіти, які навчаються за регіональним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі коледжу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється коледжем та затверджується його педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

4. Здобувачам освіти, які навчалися за регіональним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора, в межах коштів, передбачених у кошторисі коледжу, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної академічної стипендії.

Здобувачам освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

5. Здобувачам освіти, які згідно із Законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 150 гривень.

6. Здобувачі освіти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача освіти за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у коледжі, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з коледжем, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено відповідно до Правил.

Академічні стипендії

 1. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються здобувачам  освіти за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі здобувачам освіти, які досягли особливих успіхів у навчанні.

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

2. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії здобувачам освіти згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі здобувачі освіти, які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг здобувачів освіти, які навчаються на одному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений індивідуальним навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної академічної стипендії відповідного типу. Рішенням директора таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до Правил призначення стипендій в КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж» (далі — Правила). У разі, коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

 • протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання;
 • під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання.

Затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.

Рейтинг, відповідно до якого здобувачам освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу. Рейтинги, відповідно до яких здобувачі освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у творчій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки).

Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом.

         Під час нарахування стипендії враховується творча пошукова робота здобувачів освіти, їх участь у громадському житті та спортивній діяльності. На визначення цих показників відводиться 10 відсотків рейтингового бала, що дорівнює 0,5 бала (додатковий бал).

         Якщо сума балів здобувачів освіти за участь у творчій пошуковій роботі, громадській та спортивній діяльності перевищує значення 0,5 бала, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

            Додатковий бал розраховується за такими напрямками:

1) творча пошукова робота (0,25 бала):

а) участь у наукових конференціях різного рівня:

 • всеукраїнських – 0,25 бала
 • регіональних – 0,2 бала
 • міських – 0,1 бала
 • коледжних – 0,05 бала

б) участь у конкурсі професійної майстерності:

 • всеукраїнському – 0,25 бала
 • регіональному – 0,2 бала
 • коледжному – 0,05 бала

в) участь у предметних олімпіадах та конкурсах:

 • всеукраїнських – 0,25 бала
 • регіональних (обласних) – 0,2 бала
 • коледжних – 0,05 бала

2) громадська діяльність (0,15 бала):

 • участь в роботі студентського самоврядування – 0,15 бала
 • участь в художній самодіяльності – 0,1 бала
 • суспільно-корисна робота – 0,1 бала
 • волонтерська діяльність – 0,05 бала

3) спортивна діяльність (0,1 бала):

а) результативність участі у спортивних змаганнях:

 •  всеукраїнських (участь) – 0,15 бала
 • регіональних (І-ІІІ місце) – 0,05 бала
 • міських (І-ІІІ місце)  – 0,5 бала
 • коледжних (участь) – 0,01 бала

         Рейтинговий додатковий бал кожного здобувача освіти  формується під час обговорення на зборах студентської групи за участю класного керівника в кінці кожного семестру чи навчального року. 

Визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають визначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання.

До рейтингу не включаються особи, які:

 • протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання. Рішенням директора таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за регіональним замовленням;
 • мають навчальне навантаження у кредитах ЄКТС на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного курсу та спеціальності (напряму підготовки);
 • станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
 • під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
 • до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості здобувачів освіти денної форми навчання, які навчаються за регіональним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до закладу освіти.

3. Виплата стипендії здобувачам освіти, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача освіти за регіональним замовленням за денною формою навчання у коледжі і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти відповідно до Правил, здійснюється:

 • у разі, коли строк навчання в іншому закладі освіти не перевищує одного семестру,
 • у розмірі, що призначений стипендіату коледжем за результатами останнього семестрового контролю відповідно до Правил;
 • у разі, коли строк навчання в іншому закладі освіти перевищує один семестр,
 • протягом першого семестру навчання в іншому закладі освіти у розмірі, що призначений стипендіату коледжем за результатами останнього семестрового контролю відповідно до Правил.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача освіти до коледжу за таких умов:

 • визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;
 • у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача освіти академічної заборгованості така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у коледжі.

Якщо на дату закінчення першого після повернення здобувач освіти семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у коледжі здобувач освіти не має академічної заборгованості, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до Правил на загальних підставах.

У разі, коли строк навчання здобувач освіти в іншому закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

4. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

 • здобувачам освіти, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до  Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;
 • здобувачам освіти першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до Правил.

5. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з  Правилами, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання здобувачі освіти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні. У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 

Соціальні стипендії

 1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується здобувачам освіти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до Правил призначення стипендій в КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж» (далі — Правила) та належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти гарантується призначення соціальної стипендії.

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктом 4 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення Коледжу за певним освітньо-професійним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі продовження навчання за іншим освітньо-професійним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) у Коледжі або іншому закладі освіти, поновлення на навчання за регіональним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення здобувача освіти до іншого закладу для продовження навчання за тим же освітньо-професійним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цими Правилами.

2. Особи, зазначені у Правилах, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними Правилами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

3. У разі коли особи, зазначені у Правилах, мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо здобувач освіти обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що Коледж невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем свого розташування.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

4. Особам, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з Правилами, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 17 і 19 Правил, збільшується:

 • здобувачам освіти, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків мінімальної академічної стипендії;
 • здобувачам освіти з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — 30 відсотків.

У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

5. У разі коли строк закінчення навчання здобувача освіти, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, здобувачу освіти виплачується стипендія у призначеному розмірі.

Рейтинг успішності студентів 

за результатами зимової екзаменаційної сесії 2023-2024 навчального року 

відділення «Сестринська справа»   

— групи 1/10-СС, 2/10-СС 

— група 1/40-СС

— групи 1/11-СС, 2/11-СС  

— групи 1/41-СС, 2/41-СС

— групи 1/12-СС, 2/12-СС

— групи 1/42-СС, 2/42-СС

— групи 1/13-СС, 2/13-СС  

відділення «Лікувальна справа» 

— загальний рейтинг