Правила поведінки студентів в коледжі

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

в Комунальному закладі «Бахмутський медичний фаховий коледж»

Студенти повинні дотримуватись законодавства України про освіту, дотримуватись моральних і етичних норм.

Студенти повинні дотримуватись Статуту медичного коледжу, Правил внутрішнього розпорядку для студентів КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»:

 • систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними уміннями і навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • виконувати вимоги навчального закладу в строки, визначені графіком навчального процесу;
 • своєчасно інформувати керівництво коледжу про неможливість відвідування занять з поважних причин;
 • підтримувати порядок і чистоту в навчальних корпусах, бібліотеці, гуртожитках;
 • дбайливо ставитись до майна коледжу, відшкодовувати завдані збитки;
 • студентам забороняється без відповідного дозволу адміністрації виносити предмети та обладнання з кабінетів, лабораторій та інших приміщень;
 • студенти зобов’язані своєчасно ознайомитися з розкладом навчальних занять, заліків і екзаменів, з графіком консультацій та ліквідацій  академзаборгованостей тощо.

У випадку хвороби студент повинен своєчасно представляти довідку встановленого зразка відповідного лікувального закладу.

3а пропуски занять без поважних причин, неліквідовані заборгованості студент може бути відрахований з коледжу.

За якісну успішність, активну участь у громадському житті медичного коледжу для студентів встановлені такі заходи заохочення:

 • оголошення подяки;
 • нагородження грамотами;
 • нагородження цінними подарунками;
 • підвищена стипендія;
 • іменна стипендія;
 • стипендія вузу.

Витяг з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента.

За невиконання обов’язків і порушення внутрішнього розпорядку, правил проживання у гуртожитку медичного коледжу, зокрема, адміністрація може застосовувати до студента дисциплінарне покарання:

 • догану;
 • відрахування.

Догана оголошується розпорядженням директора закладу і заноситься до особової справи студента. Якщо протягом року студент не підлягав новому дисциплінарному покаранню, то він вважається таким, який не мав дисциплінарного покарання.

Відрахування з Бахмутського медичного коледжу має місце в таких випадках:

 • за власним бажанням;
 • у порядку дисциплінарного покарання на таких підставах:
 • у зв’язку із незадовільним складанням екзаменів і заліків протягом сесії;
 • за невиконання вимог навчального плану, програм і графіка навчального процесу;
 • за появу на території і в корпусах коледжу та гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 • за вироком суду, який набрав законної сили, або постановою іншого органу з вживання заходів громадського впливу;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни чи Правил внутрішнього розпорядку (за узгодженням з профспілковою організацією). Ступінь важкості провини визначає адміністрація медичного коледжу;
 • за невиконання умов договору (контрактна форма навчання).

Студент відраховується наказом директора медичного коледжу. Студент ознайомлюється під розписку з наказом про відрахування і отримує копію наказу.