На основі ПОВНОЇ ЗСО

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

Правила прийому на навчання до Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є можливість:

 • зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № О86-З/0 «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа).

Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення») та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого мінімального рівня до участі в конкурсному відборі:

 • громадяни України, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів через Освітній центр «Донбас-Україна» (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітньому центрі «Донбас-Україна», або без такого врахування для осіб, які отримали документ про базову середню освіту.

Особливості прийому до закладів фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697.

Такі особи мають право на проживання у гуртожитку коледжу під час вступу і навчання. Іншим категоріям вступників місця в гуртожитку надаються за наявності.

Порядок прийому на навчання з непідконтрольних територій у 2021 році (перейти на сторінку)

Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вступники зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

1. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

2. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

3. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1) особи, які зазначені в пункті один, незалежно від конкурсного бала;

2) особи, які зазначені в пункті два, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 50 балів;

3) особи, які зазначені в третьому пункті, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення зазначених осіб проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Етапи вступної кампанії 2021 року

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

 

Початок

Закінчення

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2021 року

 

Реєстрація для проходження вступних іспитів на місця за кошти регіонального бюджету

з 01 липня 2021 року

до 08 липня 2021 року

Проведення вступних іспитів на місця регіонального замовлення (бюджет)

з 09 липня 2021 року

до 13 липня 2021 року

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або вступного іспиту та сертифікату ЗНО

з 14 липня 2021 року

до 26 липня 2021 року

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

з 14 липня 2021 року

до 02 серпня 2021 року

Проведення співбесід

з 24 липня 2021 року

до 29 липня 2021 року

Проведення додаткової сесії вступних іспитів на місця за кошти фізичних осіб (контракт)

з 27 липня 2021 року

до 02 серпня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету

05 серпня 2021 року

Для вступників на основі співбесіди та за квотами-2:

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету

до 06 серпня 2021 року

Зарахування вступників на місця за кошти регіонального бюджету

07 серпня 2021 року

Для вступників на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1):

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету

до 09 серпня 2021 року

Зарахування вступників на місця за кошти регіонального бюджету

14 серпня 2021 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

20 серпня 2021 року

Переведення вступників на вакантні місця регіонального замовлення

20 серпня 2021 року

Етапи вступної кампанії-2021 (завантажити)

Перелік напрямків підготовки (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

Ступінь навчання:  Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  22 Охорона здоров`я

Спеціальність:  223 Медсестринство

Освітня програма:  Сестринська справа

Кваліфікація:  Сестра медична

Конкурсна пропозиція:  основна

Форма навчання:  денна

Зарахування:  на І курс

Термін навчання:  01.09.2021 — 30.06.2024 (2 роки 10 місяців)

Ліцензійний обсяг:  50 ( бюджет — 25 місць, контракт — 25 місць)

________________

Ступінь навчання:  Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  22 Охорона здоров`я

Спеціальність:  223 Медсестринство

Освітня програма:  Лікувальна справа

Кваліфікація:  Фельдшер

Конкурсна пропозиція:  основна

Форма навчання:  денна

Зарахування:  на І курс

Термін навчання:01.09.2021 — 30.06.2024 (2 роки 10 місяців)

Ліцензійний обсяг:  48 ( бюджет — 24 місця, контракт — 24 місця)

Документи, які повинні надати вступники до приймальної комісії:
 1. Заява на ім’я директора.
 2. Паспорт (копія обов’язково).
 3. Ідентифікаційний номер (копія обов’язково).
 4. Приписне свідоцтво (для юнаків, копія обов’язково).
 5. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (копія обов’язково).
 6. Додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (копія обов’язково).
 7. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і біології (або математики, або історії України).
 8. Медична довідка про стан здоров’я, що підтверджує можливість вступника навчатися в медичному навчальному закладі (форма 0-86-у з картою щеплень ф-63).
 9. Документи, які дають право на пільги (в двох екземплярах) та свідоцтво про народження, якщо вступник має право на отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2.
 10. Фотокартки 3×4 – 6 штук.
 11. Файли – 2 шт., конверти з марками – 2 шт., пластиковий швидкозшивач для файлів – 1 шт.

Подання електронної заяви через особистий електронний кабінет

Якщо вступ до коледжу здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступник надає сертифікати ЗНО з обох конкурсних предметів), то заява в електронній формі подається через особистий електронний кабінет.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Зареєструвати особистий електронний кабінет вступника можна за посиланням https://ez.osvitavsim.org.ua/

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році

Подання заяви в паперовій формі особисто до приймальної комісії

Якщо вступ до коледжу здійснюється за результатами вступних іспитів (або вступник надає з одного конкурсного предмета сертифікат ЗНО, а з другого конкурсного предмета складає вступний іспит), то заява подається в паперовій формі особисто до приймальної комісії.

Якщо вступ до коледжу здійснюється виключно за результатами вступних іспитів, заяву можна подати on-line за встановленою формою:      ПОДАТИ ЗАЯВУ on-line

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти регіонального бюджету та за кошти фізичних або юридичних осіб:

Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування до 06 серпня 2021 року — особи, які вступають за квотою-2, до 09 серпня 2021 року — особи, які вступають за квотою-1 та на загальних умовах, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, додатка до нього та сертифікатів ЗНО до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у коледжі протягом усього періоду навчання.

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між коледжем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватись, крім особистого подання, шляхом:

 • надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії коледжу (вул. Носакова, буд. 9, місто Бахмут, Донецька область, 84500) до 29.07.2021. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

У таких випадках договір про навчання між коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення і не виконали вимог до зарахування до 06.08.2021 (вступники за квотою-2) та до 09.08.2021 (всі інші категорії вступників), втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією.

Зарахування на навчання на базі 11-ти класів проводиться за сертифікатами ЗНО, за результатами вступних іспитів або за сертифікатом ЗНО з одного предмету та результатом вступного іспиту з другого предмету.

Вступні іспити проводяться з таких предметів:

Перший предмет —  українська мова (обов`язковий предмет);

Другий предмет —  біологія або математика, або історія України (за вибором).

З усіх предметів іспити проводяться в формі тестів.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + А,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого предмета;

А – середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів з другого вступного випробування. Якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК) шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650.

Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі дорівнює 100 балам.

Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Переглянути рейтинговий список з результатами вступних іспитів можна на стенді Приймальної комісії або на сайті Вступ.ОСВІТА.UA (перейти на сайт…)