На основі ПОВНОЇ ЗСО

Правила прийому на навчання до Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2024 році

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю).

Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються вступники, які на базі вступу повної загальної середньої освіти здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у коледжі на такий самий або наступний рік навчання.

Відраховані здобувачі вищої освіти на основі вступу повної загальної середньої освіти мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальним навчальним планом на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у коледжі.

Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в Комунальному закладі «Бахмутський медичний фаховий коледж» на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету. Це обмеження не застосовується до учасників бойових дій.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання:

 • за двома чи більше освітньо-професійними програмами денної та/або дуальної форми здобуття освіти;
 • за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітньо-професійній програмі.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджету та за денною формою навчання.

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) є:

 • зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення відповідно до Правил прийому осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території та перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року;
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2);
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій (активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 24 лютого 2022 року і які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи.

Можуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення відповідно до Правил прийому такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді:

 • вступники на основі базової середньої освіти, повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету після завершення прийому документів, але не пізніше 20 серпня 2024 року;
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей, в яких п’ять і більше дітей.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із додаванням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

Реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах, вступник зазначає в особистому електронному кабінеті вступника під час його створення.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів фахової передвищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад фахової передвищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Відомості про документи (копії документів у разі їх відсутності в інформаційно-телекомунікаційних системах), що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення, вступник подає особисто або засобами електронного зв’язку одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 20 серпня 2024 року.

Категорії спеціальних умов вступу та документи для їх підтвердження (переглянути)

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб:

 1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування за відповідною освітньо-професійною програмою, в порядку, визначеному пунктами 6-7 розділу ІХ Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XI Правил прийому.
 2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:
 • особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII Правил прийому, в разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІХ Правил прийому. Переведення таких осіб на вакантні місця регіонального замовлення проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Правила прийому на навчання до Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2024 році

Перелік напрямків підготовки (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

Ступінь навчання:  Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  22 Охорона здоров`я

Спеціальність:  223 Медсестринство

Освітня програма:  Лікувальна справа

Кваліфікація:  Фельдшер

Конкурсна пропозиція:  основна

Форма навчання:  денна

Зарахування:  на І курс

Термін навчання:01.09.2024 — 30.06.2027 (2 роки 10 місяців)

Ліцензійний обсяг: 60 ( бюджет — 30 місць, контракт — 30 місць)

Вартість навчання за кошти фізичних/юридичних осіб: 20240 грн/рік

________________

Ступінь навчання:  Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  22 Охорона здоров`я

Спеціальність:  223 Медсестринство

Освітня програма:  Сестринська справа

Кваліфікація:  Сестра медична (брат медичний)

Конкурсна пропозиція:  основна

Форма навчання:  денна

Зарахування:  на І курс

Термін навчання:  01.09.2024 — 30.06.2027 (2 роки 10 місяців)

Ліцензійний обсяг:  90 ( бюджет — 45 місць, контракт — 45 місць) 

Вартість навчання за кошти фізичних/юридичних осіб: 19580 грн/рік

________________

Етапи вступної кампанії 2024 року

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

основна конкурсна пропозиція (вступ на бюджет)

 

Початок

Закінчення

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2024 року

до 31 жовтня 2024 року

Прийом заяв та документів (в т.ч. мотиваційних листів) від осіб, які вступають за результатами співбесіди

з 05 липня 2024 року

до 22 липня 2024 року

Прийом заяв та документів (в т.ч. мотиваційних листів) від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту

з 05 липня 2024 року

до 02 серпня 2024 року

Проведення співбесід

з 23 липня 2024 року

до 01 серпня 2024 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти місцевого бюджету

07 серпня 2024 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти місцевого бюджету

з 07 серпня 2024 року

до 12 серпня 2024 року

Зарахування вступників на місця за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення)

14 серпня 2024 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

30 серпня 2024 року

Переведення вступників на вакантні місця регіонального замовлення

26 серпня 2024 року

Етапи вступної кампанії-2024 (завантажити)

Реєстрація заяв для участі у конкурсному відборі:

Всі вступники подають заяву через електронний кабінет вступника.

При поданні заяви обов`язковим є заповнення мотиваційного листа. Мотиваційний лист подається всіма вступниками обов’язково (і на бюджет, і на контракт).

Мотиваційний лист оформлюється згідно з Вимогами до мотиваційного листа. Бланк мотиваційного листа потрібно завантажити на свій пристрій і заповнити.

Під час подання електронної заяви потрібно скопіювати вміст мотиваційного листа і вставити у відповідний розділ в електронному кабінеті вступника.

Вступники, які подають заяви у паперовій формі, надсилають мотиваційний лист на електронну адресу приймальної комісії  metodbmk@ukr.net

Вимоги до Мотиваційного листа (переглянути)

Бланк Мотиваційного листа (завантажити)


Всі вступники, які мають фотокомп`ютерне (пластикове) свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти / атестат, подають заяву через електронний кабінет вступника.

Вступники, які мають паперовий атестат (виданий до 1998 року), для подання заяви надають до приймальної комісії необхідний пакет документів.

Для створення електронного кабінету вступника потрібно підготувати дані документа про повну загальну середню освіту (серія,номер) та  дані для ідентифікації особи: номер паспорта або свідоцтва про народження, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий код). Для проходження додаткової ідентифікації програма пропонує ввести номер того документа, на підставі якого було видано свідоцтво про повну загальну середню освіту середню освіту.

Якщо вступ здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за 2021 рік) або національного мультипредметного тесту (за 2022-2024 роки), потрібно підготувати дані такого сертифікату (номер та PIN-код). 

Якщо вступ здійснюється за результатами співбесіди потрібно поставити позначку «Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)».

Для подальшої роботи в електронному кабінеті потрібно підготувати фотокартку розміром 3х4 см (як на паспорт) в електронному вигляді у форматі JPG (JPEG), максимальний розмір файлу — 1 Мб, та текст мотиваційного листа.

Перед початком створення електронного кабінету вступника подивіться навчальне відео:

Навчальне відео щодо створення електронного кабінету вступника (після 11 класу) 

Якщо при реєстрації електронного кабінету вступника програма відображає помилку, знайдіть докладний опис цієї помилки в «Інструкції з подання заяв через електронний кабінет вступника (після 11 класу)» та виконайте вказані дії.

Інструкція з подання заяв через електронний кабінет вступника (після 11 класу)


Пошук конкурсної пропозиції в електронному кабінеті вступника

Регіон — обираємо Полтавська область

Заклад освіти — вводимо назву Бахмутський медичний фаховий коледж

Освітній ступінь — обираємо Фаховий молодший бакалавр

Форма здобуття освіти — обираємо Денна

Спеціальність — вводимо 223 Медсестринство

натискаємо на кнопку «Пошук»

УВАГА!

При поданні заяви для вступу на бюджет на ОПП «Лікувальна справа» обирайте конкурсну пропозицію «Основна» ID пропозиції 1207585. Для вступу на бюджет на ОПП «Сестринська справа» обирайте конкурсну пропозицію «Основна» ID пропозиції 1198184. Вони відкриті для подання заяв з 05 липня до 18-00 години 22 липня включно — якщо вступ здійснюється за результатами співбесіди, та з 05 липня до 18-00 години 02 серпня — якщо вступ здійснюється за результатами НМТ (ЗНО).

В заяві в розділі «Участь в конкурсі за джерелами фінансування для вступу на бюджет треба ставити позначку в першому варіанті «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)».

Додатковий набір на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (на контракт) пройде у два етапи:

І сесія додаткового набору: конкурсні пропозиції «Небюджетна» ID пропозиції 1165384 (вступ на ОПП «Лікувальна справа»), «Небюджетна» ID пропозиції 1149779 (вступ на ОПП «Сестринська справа») — для подання заяв під час додаткового набору на контракт. Вони будуть відкриті для подання заяв з 15 серпня до 29 серпня включно.

ІІ сесія додаткового набору: конкурсні пропозиції «Небюджетна» ID пропозиції 1165384 (вступ на ОПП «Лікувальна справа»), «Небюджетна» ID пропозиції 1149779 (вступ на ОПП «Сестринська справа») — для подання заяв під час додаткового набору на контракт. Вони будуть відкриті для подання заяв з 01 вересня до 27 вересня включно.


Якщо вступник має спеціальні умови вступу (пільги), до подачі заяви потрібно надати до  приймальної комісії документи, які дають право на пільги, для внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Якщо вступник не знає серію та номер свідоцтва / атестата, то звертається до ДП «Інфоресурс» через сайт, розділ «Звернення осіб». За особистим зверненням надається інформація про отриманий документ про повну загальну середню освіту (стосується документа про повну загальну середню освіту, виготовлено за допомогою фотокомп`ютерних технологій (пластикове)). Для отримання відомостей щодо паперового атестата потрібно звернутися до того закладу загальної середньої освіти, яким було видано цей документ.


Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника, виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між коледжем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін. Договір про надання освітніх послуг може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення (на бюджет) і не підтвердили вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника до 12.08.2024, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією.

Після внесення до ЄДЕБО наказу про зарахування всі інші заяви вступника деактивуються, але можуть бути поновлені вступником у статусі заяв тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між коледжем та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Зарахування на навчання на базі 11-ти класів на бюджетні місця проводиться:

 • за результатами співбесіди з двох предметів:

Перший предмет —  українська мова

Другий предмет —  біологія

та за результатами розгляду мотиваційних листів;

Індивідуальні усні співбесіди проводяться в очній або дистанційній формі (в режимі он-лайн), відповідно до Положення про проведення вступного випробування у формі співбесіди.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід коледж обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі дорівнює 100 балам.

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати:

 • зовнішнього незалежного оцінювання за  2021 рік;

У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання:

перший предмет — українська мова

другий предмет — біологія, або історія України, або математика (на вибір вступника)

з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

 • або національного мультипредметного тесту 2022 року;
 • або національного мультипредметного тесту 2023 року;
 • або національного мультипредметного тесту 2024 року.

У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал усіх предметів національного мультипредметного тесту з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено нижче 100 балів, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступного випробування не допускається.

Переглянути рейтинговий список з результатами вступних іспитів можна на сайті Вступ.ОСВІТА.UA (перейти на сайт…)

Додатковий набір на базі 11 класів проводиться на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (на контракт).

Зарахування вступників відбувається за результатами розгляду мотиваційних листів.

І сесія додаткового набору триває з 15 серпня до 31 серпня 2024 року.

Етапи проведення І сесії додаткового набору 

 

Початок

Закінчення

Прийом заяв та документів (в тому числі мотиваційних листів)

з 15 серпня 2024 року

до 29 серпня 2024 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

30 серпня 2024 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

до 31 серпня 2024 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

31 серпня 2024 року

ІІ сесія додаткового набору триває з 01 вересня до 29 вересня 2024 року.

Етапи проведення ІІ сесії додаткового набору 

 

Початок

Закінчення

Прийом заяв та документів (в тому числі мотиваційних листів)

з 01 вересня 2024 року

до 27 вересня 2024 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

28 вересня 2024 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

до 29 вересня 2024 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

29 вересня 2024 року

Правила призначення стипендій в КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»

Студентам призначаються такі види стипендії:

 • академічна — за результатами навчання;
 • соціальна — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

Студентам першого курсу у І семестрі (до першого семестрового контролю) призначаються і виплачуються академічні стипендії відповідно до рейтингу, який формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу.

Соціальну стипендію отримають студенти, які не ввійшли до рейтингу на академічну стипендію за наступними категоріями:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 • особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
 • особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, та їх дітей (до закінчення навчання в коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій або збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій або збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання в коледжі, але не більше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення коледжу, але не більше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в коледжі, але не більше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I — III групи;
 • студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором. Натомість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія та академічна стипендія.