На основі БАЗОВОЇ СО

Правила прийому на навчання до Комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2023 році

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

 • особи, які здобули базову середню освіту — за денною формою навчання одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування.

Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання.

Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджету.

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) є:

 • зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення відповідно до Правил прийому осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року;
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2);
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2023 року або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 24 лютого 2022 року;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

Можуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення відповідно до Правил прийому такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді:

 • вступники на основі базової середньої освіти, повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету, передбачені пунктом 2 цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше строків, встановлених у пункті 10 розділу VI Правил прийому;
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2023 року;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб:

 1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування за відповідною освітньо-професійною програмою, в порядку, визначеному пунктами 6-7 розділу ІХ Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XI Правил прийому.
 2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:
 • особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII Правил прийому, в разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІХ Правил прийому. Переведення таких осіб на вакантні місця регіонального замовлення проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Категорії спеціальних умов вступу та документи для їх підтвердження (переглянути)

Перелік напрямків підготовки (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання

на основі базової середньої освіти (9 класів)

Ступінь навчання:  Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  22 Охорона здоров`я

Спеціальність:  223 Медсестринство

Освітня програма:  Сестринська справа

Кваліфікація:  Сестра медична / Брат медичний

Конкурсна пропозиція:  основна

Форма навчання:  денна

Зарахування:  на І курс

Термін навчання:  01.09.2023 — 30.06.2027  (3 роки 10 місяців)

Ліцензійний обсяг:  80 ( бюджет — 40 місць, контракт — 40 місць)

Вартість навчання за кошти фізичних/юридичних осіб: 19910 грн/рік

Етапи вступної кампанії 2023 року

Вступ на основі базової середньої освіти (9 класів)
 

Початок

Закінчення

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 23 червня 2023 року

до 30 листопада 2023 року

Прийом заяв та документів (в т.ч. мотиваційних листів)

з 30 червня 2023 року

до 13 липня 2023 року

Проведення індивідуальних усних співбесід

з 14 липня 2023 року

до 22 липня 2023 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення)

26 липня 2023 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення)

з 26 липня 2023 року

до 29 липня 2023 року

Зарахування вступників на місця за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення)

31 липня 2023 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

03 серпня 2023 року

Переведення вступників на вакантні місця регіонального замовлення

08 серпня 2023 року

Етапи вступної кампанії-2023 (завантажити)

Реєстрація заяв для участі у конкурсному відборі:

Для участі у конкурсному відборі вступники подають електронну заяву.

При поданні заяви обов`язковим є заповнення мотиваційного листа. Мотиваційний лист подається всіма вступниками обов’язково (і на бюджет, і на контракт).

Мотиваційний лист оформлюється згідно з Вимогами до мотиваційного листа. Бланк мотиваційного листа потрібно завантажити на свій пристрій і заповнити. Під час подання заяви потрібно скопіювати вміст мотиваційного листа і вставити у відповідний розділ в електронному кабінеті вступника. Також заповнений бланк мотиваційного листа потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії  metodbmk@ukr.net

Вимоги до Мотиваційного листа (переглянути)

Бланк Мотиваційного листа (завантажити)


Всі вступники, які мають фотокомп`ютерне (пластикове) свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, подають заяву через електронний кабінет вступника.

Вступники, які мають паперове свідоцтво про базову середню освіту (видане до 1998 року), для подання заяви надають до приймальної комісії необхідний пакет документів.

Для створення електронного кабінету вступника потрібно підготувати дані документа про базову середню освіту (серія,номер) та  дані для ідентифікації особи: номер паспорта або свідоцтва про народження, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий код). Для проходження додаткової ідентифікації програма пропонує ввести номер того документа, на підставі якого було видано свідоцтво про базову середню освіту.

Для подальшої роботи в електронному кабінеті потрібно підготувати фотокартку розміром 3х4 см (як на паспорт) в електронному вигляді у форматі JPG (JPEG), максимальний розмір файлу — 1 Мб. 

Навчальне відео щодо створення електронного кабінету вступника (після 9 класу)

Інструкція з подання заяв через електронний кабінет вступника (після 9 класу)


Пошук конкурсної пропозиції

Регіон — обираємо Полтавська область

Заклад освіти — вводимо назву Бахмутський медичний фаховий коледж

Освітній ступінь — обираємо Фаховий молодший бакалавр

Форма здобуття освіти — обираємо Денна

Спеціальність — вводимо 223 Медсестринство

натискаємо на кнопку «Пошук»

УВАГА!

При поданні заяви для вступу на бюджет обирайте конкурсну пропозицію «Основна» ID пропозиції 1193750. Вона відкрита для подання заяв з 30 червня до 18-00 години 13 липня включно.

В заяві в розділі «Участь в конкурсі за джерелами фінансування для вступу на бюджет треба ставити позначку в першому варіанті «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)».

Конкурсна пропозиція «Небюджетна» ID пропозиції 1165384 — для подання заяв під час додаткового набору на контракт. Вона буде відкрита для подання заяв з 14 липня до 27 вересня включно.


Якщо вступник має спеціальні умови вступу (пільги), до подачі заяви потрібно надати до  приймальної комісії документи, які дають право на пільги, для внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Якщо вступник не знає серію та номер свідоцтва, то звертається до ДП «Інфоресурс» через сайт, розділ «Звернення осіб». За особистим зверненням надається інформація про отримане свідоцтво про базову середню освіту (стосується документа про базову середню освіту, виготовлено за допомогою фотокомп`ютерних технологій (пластикове)). Для отримання відомостей щодо паперового свідоцтва про неповну середню освіту потрібно звернутися до того закладу загальної середньої освіти, яким було видано цей документ.


Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між коледжем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення і не виконали вимог до зарахування до 29.07.2022, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією.

Зарахування на навчання на базі 9-ти класів на бюджетні місця проводиться за результатами співбесіди з двох предметів:

Перший предмет —  українська мова

Другий предмет —  біологія

та результатами розгляду мотиваційних листів.

Співбесіди проводяться в очній або дистанційній формі (в режимі он-лайн), відповідно до Положення про проведення вступного випробування у формі співбесіди.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід коледж обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі дорівнює 100 балам.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено нижче 100 балів, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Переглянути рейтинговий список з результатами вступних іспитів можна на сайті Вступ.ОСВІТА.UA (перейти на сайт…)

Додатковий набір на базі 9 класів проводиться на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (на контракт).

Додатковий набір триває з 15 липня до 27 вересня 2023 року.

Зарахування вступників відбувається за результатами розгляду мотиваційних листів.

Етапи проведення додаткового набору 

Вступ на основі базової середньої освіти (9 класів) — додатковий набір на контракт
 

Початок

Закінчення

Прийом заяв та документів (в тому числі мотиваційних листів)

з 15 липня 2023 року

до 27 вересня 2023 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

28 вересня 2023 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

до 29 вересня 2023 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

29 вересня 2023 року

Правила призначення стипендій в КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж»

Студентам призначаються такі види стипендії:

 • академічна — за результатами навчання;
 • соціальна — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

Студентам першого курсу у І семестрі (до першого семестрового контролю) призначаються і виплачуються академічні стипендії відповідно до рейтингу, який формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу.

Соціальну стипендію отримають студенти, які не ввійшли до рейтингу на академічну стипендію за наступними категоріями:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 • особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
 • особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, та їх дітей (до закінчення навчання в коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій або збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій або збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання в коледжі, але не більше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення коледжу, але не більше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в коледжі, але не більше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I — III групи;
 • студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором. Натомість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія та академічна стипендія.